Stadgar

Befintliga stadgar från 2012:

§ 1 FIRMA OCH TILLHÖRIGHET
Avdelningens namn är Svenska Motorklubbens Helsingborgsavdelning. Föreningen är medlem i Svenska Bilsportsförbundet (SBF) och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
I kortform kan SMK Helsingborg användas. Styrelsen skall ha sitt säte i Helsingborg.
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse.

§ 2 AVDELNINGENS ÄNDAMÅL
Avdelningens har till ändamål att genom utövande av licensierad motorsport på basis av gällande nationella och internationella reglementen främja dess utveckling, höja intresset för motorsport, utbilda goda representanter för motorsport, verka för en god föreningsanda samt främja arbetet för god och om möjligt ökad ungdomsverksamhet.

§ 3 MEDLEMSSKAP OCH MEDLEMSAVGIFTER
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutsrätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
Beslut att avslå medlemskap skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt vad medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslut. Beslutet skall inom tre dagar från beslut skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.
Genom beslut på årsmöte får person på förslag från styrelsen utnämnas till ständig medlem eller hedersmedlem.
Avdelningens årsavgifter fastställs av årsmötet och skall uppfylla Helsingborg stads villkor för ungdomsorganisationer.
Endast fysisk person kan antas som medlem i föreningen.

§ 4 MEDLEMSAVGIFTERS ERLÄGGANDE
Inträdes- och årsavgifter skall vara bifogat inträdesansökan. Avgifterna återbetalas om ansökan ej godkänns. Medlem, som under verksamhetsåret icke erlagt stadgad årsavgift enligt ovan, kan uteslutas.

§ 5 AVDELNINGENS ANGELÄGENHETER
Avdelningens angelägenheter handläggs av en på årsmötet vald styrelse som skall bestå av minst 5 och högst 11 ledamöter, nämligen: 1. ordförande, 2. vice ordförande, 3. sekreterare, 4. kassör, 5. – 11. annan ledamot. Dessutom kan avdelningen utse två suppleanter om så är lämpligt. Ordförande väljs på årsmötet. Styrelsen äger rätt att i övrigt konstituera sig.

§ 6 VALBARA MEDLEMMAR
Till ledamot av styrelsen kan väljas röstberättigad medlem som av valberedningen eller annan röstberättigad medlem skriftligen föreslås senast tredje dagen före årsmötet. Styrelsens ordförande väljs för ett år och övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs växelvis för två år.
Arbetstagare inom föreningen får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen. Representanter i valberedningen, styrelsen eller revisorerna skall inte ha samma folkbokföringsadress eller nära släktskap.
Uppstår under valperioden vakans, skall styrelsen komplettera sig själv för den återstående valperioden.

§ 7 STYRELSENS ÅLIGGANDE OCH FIRMATECKNING
Styrelsens sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutmässig om samtliga ledamöter kallats till mötet och minst hälften av dem är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Vid mötet skall protokoll föras och justeras. Ordförande leder styrelsens förhandlingar och arbetar för, samt bevakar att såväl avdelningens stadgar som övriga för avdelningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förhinder träder vice ordförande in i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.
Ordförande och kassör är var för sig föreningens officiella representant och har rätt att teckna föreningen. Ordförande kan inte attestera egna utgifter.

§ 8 VERKSAMHETSÅR- OCH RÄKENSKAPSÅR
Avdelningens verksamhets- och räkenskapsår räknas från och med 1 oktober till och med 30 september eller 1 januari till och med 31 december.

§ 9 VAL AV REVISORER
Vid årsmötet väljs två revisorer växelvis för två år samt en revisorssuppleant för ett år.

§ 10 TÄVLINGSKOMMITTÉER
Den rent tävlingsmässiga verksamheten kan handläggas av en eller flera tävlingskommittéer. Tävlingskommitténs arbete skall alltid följa Sveriges Motorfederations samtliga bestämmelser för tävlingsformen ifråga (SBF – SVEMO -SVERA).

§ 11 ANDRA KOMMITTÉER OCH SEKTIONER
Beslut om bildande eller nedläggande av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga. Varpå RF:s Normalstadgar gällande sektioner skall gälla.
Styrelsen kan tillsätta kommitté för viss arbetsuppgift.

§ 12 REPRESENTATION I CENTRALFÖRSAMLINGEN (CF)
Vid årsmötet äger avdelningen rätt att utse ett röstberättigat ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, för vilka avdelningen under det gångna verksamhetsåret inbetalt avgift till SMK, dock högst sex ombud. Ordförande alternativt sekreterare är obligatoriskt vald.

§ 13 RÖSTRÄTT
Hedersmedlem, ständig medlem samt annan medlem som vid tiden för rösträttens verkställande fyllt 16 år samt betalt årsavgift i stadgeenlig tid, äger vid sammanträde en röst. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

§ 14 VAL OCH VOTERING
Alla val sker öppet, såvida ej sluten votering begärs. Om vid öppen votering lika röstetal uppnås, gäller den mening som ordförande biträder. Då sluten votering används, skall vid lika rösttal lottdragning äga rum. Styrelsen äger ej rätt att delta i val av revisorer eller beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

§ 15 ÅRSMÖTEN
Årsmötet hålls senast november eller februari före ordinarie CF-möte på dag och plats som bestäms av styrelsen. Kallelse till mötet skall vara personlig och utsändas senast 14 dagar i förväg. Extra allmänt möte utlyses då styrelse så anser erforderligt eller då minst 15 röstberättigande medlemmar gjort skriftlig framställan till styrelsen och då skall anledning till mötet anges i kallelsen. Kallelse till mötet skall vara personlig och utfärdas 14 dagar i förväg. Avdelningen äger rätt att besluta att sådana kallelser kan ske genom annonsering i de tidningar/forum avdelningen beslutar. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som på kallelse infunnit sig till mötet. Ärende som enskild medlem önskar få behandlat vid årsmötet skall vara skriftligen formulerat och inlämnat till styrelsen senast 8 dagar före mötet.

Vid avdelningens årsmöte skall följande ärenden förekomma.

Mötets öppnande

(Parentation)

Val av ordförande för mötet

Val av sekreterare för mötet

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Fastställande av dagordningen

Val av 2 stycken justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

Fråga om kallelse behörigen skett

Föredragning av styrelsens årsredovisning, berättelse

Föredragning av revisorernas berättelse

Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Budget för nya arbetsåret

Fastställande av avgifter

Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor, samt av föreningsmedlem, till årsmötet i stadgeenlig ordning inkomna ärende

Val av ordförande

Val av styrelse och suppleanter enligt mandatperiod

Val av revisorer och suppleanter

Val av valberedning

Beslut om firmatecknare

Övriga val

Avslutning

§ 16 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Genom inträde i föreningen har medlem ställt sig att följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i § 1 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter.
Medlem har inte rätt till del i föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
Medlem skall betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av förningen.
Medlemmen har rätt att deltag i föreningens verksamhet under de former som är vedertagna inom föreningen och förbundet på samma villkor som övriga medlemmar. Medlem får icke utan styrelsens (eller – om styrelsen så bestämmer – vederbörande sektionsstyrelse) medgivande representera SMK Helsingborg. Detta gäller oberoende av vad det gäller.

§ 17 UTTRÄDE
Medlem som önskar utträde ur avdelningen skall göra en skriftlig anmälan till styrelsen och betala förfallna avgifter. Medlemmen anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalt medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 18 UTESLUTNING
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intresse.
Beslutet om uteslutning få begränsas till viss tid. Sådan tidsbegränsning får som mest omfatta sex månader från beslutsdatum.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen istället meddela medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslut skriftligen tillställas den berörde.
Beslutet om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.
Uteslutning av medlem skall meddelas till CF respektive SBF.

§ 19 AVDELNINGENS UPPLÖSNING
Beslut om avdelningens upplösning kan endast fattas vid årsmöte och på förslag väckt av styrelsen som minst 14 dagar före mötet delgivits medlemmarna. För sådant besluts giltighet fordras minst två tredjedelar av avdelningens närvarande medlemmar två år i rad biträder förslaget.

§ 20 DISPOSITION AV AVDELNINGENS TILLGÅNGAR MM VID AVDELNINGSUPPLÖSNING
Om avdelningen upplösning eller på annat sätt upphör, skall rätten till dess namn tillfalla Svenska Motor Klubben. Vid avdelningens upplösning kan tillgångar överlämnas till Svenska Motor Klubbens centralstyrelse, annan SMK-avdelning eller annan lämplig institution i och för motorsportens främjande i Sverige. I händelse av upplösning skalla Sveriges motorfederation underrättas om det. Bestyrkt avskrift av protokollet från årsmötet, där samtligt beslut om upplösning fattas, jämte avskrift av balansräkning och revisionsberättelse skall bifogas. Beslut om medlens disposition skall insändas till centralstyrelsen som i samråd med Sveriges Motorfederation (SBF – SVEMO – SVERA) fattar beslut om disposition av medlen.

§ 21 ÄNDRINGAR AV STADGAR
Förslag på ändring av dessa stadgar. Fastställda på centralförsamlingens årsmöte 12 mars 1988 och Helsingborgsavdelningens årsmöte 8 februari 2020. Skall endast upptas på allmänt årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen, senast 8 dagar före årsmötet. Styrelsen som har att behandla och på årsmötet framlägga detsamma jämte eget utlåtande. För antagande av ändringsförslag fordras att det biträdes av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

§ 22 AVDELNINGARNAS TILLHÖRIGHET OCH SKYLDIGHET
SMK´s avdelningar är som klubbar direkt anslutna till specialidrottsförbund (SF) (Sveriges Motorfederation) Svenska Bilsportsförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat organ.
På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dess organ begärda uppgifter.

Revision februari 2020

Vår verksamhet

Medlem

Hitta våra stadgar och medlemsavgifter.

Miljö

Hitta vårt miljöintyg från Svensk Bilsport

Folkrace

Information om Folkrace hos SMK Helsingborg

Crosskart

Information om Crosscart hos SMK Helsingborg